Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου της εισόδου του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Μεσολογγίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 06-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας με φανερές πλειοδοτικές προσφορές. Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η έδρα του Ν.Π. που βρίσκεται στην οδό Ραζή-Κότσικα 12 στο Μεσολόγγι.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία υποβάλλονται δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του νομικού προσώπου (Ραζή-Κότσικα 12 Μεσολόγγι καθώς και στο τηλ. 2631022129 Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 14:00.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2) χρόνια με δυνατότητα να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια, μετά από έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή).

Οι όροι διακήρυξης, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες (ημερολογιακές) πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π. (Ραζή-Κότσικα 12 Μεσολόγγι), περίληψη δε αυτής θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Πνευματικού Κέντρου messolonghiculture.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΜ8ΞΟΚΨΝ-ΧΤΨ)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΔ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 1

 ΥΔ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 2

Δημοσίευση στο Facebook

Tags: