Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94
4. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/09 και συμπληρώθηκε με την περ. της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’Β’ και Γ’ του Ν. 2190/94.
4.Τις διατάξεις των άρθρων 14, 20 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΟΖΟΚΨΝ-1ΦΚ) Απόφαση Δ.Σ. περί Προσλήψεως προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών.
6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί (αριθ. πρωτ.: 1196/16-05-2022 βεβαίωση πίστωσης).
7.Τη με αριθμ. πρωτ. 1197/16.05.2022 βεβαίωση περί μη πρόσληψης κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες των ειδικοτήτων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Τραπεζοκόμων.
8.Το υπ’ αριθμ. 82990/25-05-2022 έγγραφου του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (2) μήνες, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων τα οποία θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προς κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο  ως κάτωθι:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τρία

(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2, Ν.2527/1997) Δύο (2) μήνες
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Δυο (2) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2, Ν.2527/1997) Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07 (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).  Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των αντιτιθέμενων καθηκόντων.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί άμεσα με Απόφαση Προέδρου και η διάρκεια της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
  2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη), (δίνεται από την Υπηρεσία),
  3. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία),
  4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα  ανακοινώσεων του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο  του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pneumatikoke@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 31-03-2022, και με προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και για αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου pneumatikoke@gmail.com από 31/03/2022 έως και 02/06/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΩΝ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΙΔΟΧ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

  Υ.Δ.-ΠΕΡΙ-ΜΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

  ΥΔ-N1599-12μηνης-απασχόλησης

Δημοσίευση στο Facebook

Tags: