Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την την αριθμ. πρωτ.: Α1277 /30.8.2022 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. με (ΑΔΑ: 695545ΝΠΙΘ-ΞΚ8) με την οποία παρατάθηκε για 6 μήνες και μέχρι 6 Μαρτίου 2023 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 20 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 5. Την υπ’ αρίθμ. 2549/23-08-2022 Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022.
 6. Την υπ’ αρίθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΛΟΚΨΝ-Θ29) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων τα οποία θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και έκτακτων  αναγκών ως κάτωθι:

 

Ειδικότητα Αρ. Ατόμων Ειδικά Τυπικά Προσόντα
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ     

Διάρκειας ΤΡΙΩΝ (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΕΝΤΕ (5) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07 (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).  Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
 2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),

 1. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία).
 2. Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών
 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα  ανακοινώσεων του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο  του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pneumatikoke@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  δηλαδή από 29/09/2022 έως και 03/10/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 ΨΒΘ7ΟΚΨΝ-ΘΔ0

 ΑΙΤΗΣΗ-ΙΔΟΧ

 Υ.Δ.-ΠΕΡΙ-ΜΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 ΥΔ-N1599-12μηνης-απασχόλησης

 

Δημοσίευση στο Facebook

Tags: